MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

CÓM SOL.LICITAR LES AJUDES DE TURISME CV PER A EMPRESES EN 2023

Del 15 de maig al 2 de juny de 2023 es poden sol·licitar les ajudes que Turisme Comunitat Valenciana atorga a empreses turístiques, associacions, federacions o fundacions.

L’ajuda màxima per beneficiari és de 100.000 euros. T’interessa? T’expliquem com sol·licitar aquestes ajudes que en 2023 reparteixen 6.810.000 euros.

QUINS PROJECTES SUBVENCIONEN LES AJUDES DE TURISME CV 2023?

Per a obtindre l’ajuda, has de presentar un projecte seguint les característiques requerides en algun dels dos programes següents:

PROGRAMA 1:

IMPULS A LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES I EL MÀRQUETING DE PRODUCTE TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, dotat amb 4.000.000 euros.

A aquestes ajudes només es poden presentar empreses turístiques inscrites en el Registre de Turisme CV, des d’hotels, càmpings, apartaments turístics, empreses gestores d’habitatge d’ús turístic, allotjaments rurals, agències de viatge i empreses de turisme actiu. També les empreses i associacions adherides al programa CreaTurisme, L’Exquisit Mediterrani o que disposen el distintiu “Compromís amb la Qualitat Turística”.

Només pots presentar un projecte i ha d’estar relacionat amb la millora de la digitalització, la sostenibilitat, accessibilitat  i la comercialització de productes i/o serveis que contribuïsquen a millorar la competitivitat empresarial i la visibilitat de l’oferta turística de la Comunitat. El projecte ha de realitzar-se entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2023.

L’ajuda de cada beneficiari podrà aconseguir el 70% sobre el cost, fins a un màxim de 100.000 euros. No es contemplen ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 6.000 euros, a excepció de les empreses adherides a SICTED, CreaTurisme i L´Exquisit Mediterrani, i en aquest cas l’import mínim podrà ser de 3.000 euros.

  • PROGRAMA 2:

    IMPULS A ESDEVENIMENTS MUSICALS, ESPORTIUS I CULTURALS D’IMPACTE TURÍSTIC, dotat amb 2.800.000 euros.

    A aquestes ajudes poden acollir-se les empreses, associacions, federacions o fundacions organitzadores d’esdeveniments esportius i culturals que se celebren durant 2023 i tinguen impacte turístic. També les empreses i associacions adherides al Programa Mediterranew Musix.

    Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic esdeveniment, des d’activitats  musicals, campionats, proves i concentracions esportives, a més d’activitats culturals vinculades a la gastronomia, les festes d’interés turístic o les arts escèniques.

    L’ajuda de cada beneficiari podrà aconseguir el 60% sobre el cost, fins a un màxim de 100.000 euros. No es contemplen ajudes per a esdeveniments el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000 euros.

Consulta concretament le despeses per les quals pots sol.licitar la subvenció  ACÍ, a la convocatòria de les ajudes publicada al DOGV.

COM ES VALOREN ELS PROJECTES PER A LES AJUDES DE TURISME CV 2023?

Les ajudes de Turisme CV s’atorguen en funció de la puntuació que s’assigna a cada projecte, amb un màxim de 20 punts.

Els criteris d’interés turístic són els més valorats amb fins a 8 punts.

Es valora l’adhesió a programes propis de Turisme Comunitat Valenciana, com CreaTurisme, L’Exquisit Mediterrani, SICTED i Mediterranew Musix amb un màxim de 4 punts.

Enguany hi ha novetats en l’apartat de criteris de Responsabilitat Social, amb els quals es poden obtindre fins a 4 punts si l’empresa ofereix millores laborals: Si l’empresa es compromet a pagar als empleats que executen l’activitat subvencionada un salari/hora per damunt del conveni col·lectiu sectorial i territorial (1 punt); si es compromet a donar-los formació contínua (1 punt); si destina a l’activitat treballadors amb contracte indefinit (1 punt); i si es compromet a millorar les condicions de seguretat i salut laboral per damunt del legalment establit.

Es dona també especial importància a la vertebració del territori i per tant el nombre d’habitants on es realitze el projecte, valorant-se amb un màxim de 3 punts

Les empreses que tinguen subscrit el Codi Ètic del Turisme Valencià podran obtindre 1 punt addicional.

QUAN I COM ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES DE TURISME CV 2022?

La sol·licitud de les ajudes s’ha de realitzar de manera electrònica a partir de les 9 hores del 15  de maig i fins a les 23.59 del 2 de juny en els següents enllaços:

En cada sol·licitud s’han d’entregar els informes corresponents on es descriga el projecte, la seua necessitat i el seu calendari d’execució a més del seu pressupost. La documentació l’has d’aportar en formularis normalitzats que pots trobar en la web de Formularis de Turisme Comunitat Valenciana.

De totes maneres, si Turisme CV examina la documentació i detectara que no es compleixen els requisits exigits, li ho notificarà al sol·licitant, qui tindrà 10 dies hàbils per a esmenar-lo.

QUAN ES CONCEDEIXEN LES AJUDES DE TURISME CV 2023?

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de les ajudes és de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria d’ajudes en el DOGV, que va ser el 10 de maig de 2023. Per tant, si no es produeix cap suspensió de la tramitació, la concessió i la seua notificació ha de produir-se abans de novembre de 2023.