AVÍS LEGAL
ÚLTIMA REVISIÓ: 1/08/2018
1. Dades identificatives (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic):Raó social: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
CIF: Q9655770G
Domicilio: Ciutat administrativa del 9 d’ octubre, torre 2 planta 3. C/ De la Democràcia, 77. CP 46018, València. València
Telèfon: 96 120 98 272. Ús de la web:
https://www.turismecv.com proporciona l’accés a nombroses informacions i serveis (d’ara endavant, “els continguts”) pertanyents a TURISMECOMUNITAT VALENCIANA. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. Aquesta responsabilitat s’estén als registres que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquests registres l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TURISME COMUNITATVALENCIANA ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los para:
(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de TURISME COMUNITAT VALENCIANA dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
(IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
TURISME COMUNITAT VALENCIANA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació per no estar relacionats amb l’objectiu. En qualsevol cas, TURISME COMUNITAT VALENCIANA com a administrador del seu web, actuarà diligentment res més tingui coneixement d’actes comesos en contra del present Avís Legal.3. Política d’enllaços:
Els llocs web enllaçats no estan controlats per TURISME COMUNITAT VALENCIANA i TURISMECOMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc web enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs web (excepte l’estipulat en la clàusula 5). TURISMECOMUNITAT VALENCIANA només li està proporcionant aquests enllaços a vostè per a la seva comoditat, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc web per TURISMECOMUNITAT VALENCIANA.

4. Drets de propietat intel·lectual:

TURISME COMUNITAT VALENCIANA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de TURISMECOMUNITAT VALENCIANA o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, del Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de TURISME COMUNITATVALENCIANA. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TURISME COMUNITATVALENCIANA

Tots els continguts publicats en el lloc web i especialment els dissenys, textos, imatges, vídeos, gràfics, logos, icones, botons, així com els noms comercials, les marques o dibuixos i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de TURISME COMUNITATVALENCIANA En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de TURISME COMUNITAT VALENCIANA

TURISME COMUNITAT VALENCIANA compta amb l’autorització per a la publicació al seu web de les imatges, textos i logos dels seus clients.

5. Limitació de responsabilitats:
TURISME COMUNITAT VALENCIANA respondrà dels danys i perjudicis que l’usuari pugui sofrir com a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació incorrecta d’aquesta entitat, havent provat que no ha complert les exigències i requisits legals i reglamentàriament establerts. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement els riscos de la navegació oberta per Internet i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. TURISME COMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest lloc web o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a TURISME COMUNITAT VALENCIANA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel lloc web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a TURISMECOMUNITAT VALENCIANA, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. TURISMECOMUNITAT VALENCIANA no serà responsable si no té coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent o recomana a través dels seus enllaços és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si ho té, actua amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç o la informació corresponent.

6. Jurisdicció i lleis aplicables:
La llei aplicable al present contracte, que suposa aquest avís legal, serà la Llei Espanyola. Per a les controvèrsies que poguessin sorgir en ocasió del present contracte, les parts, amb renúncia del seu fur propi, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de València.

7. Generalitats
TURISME COMUNITAT VALENCIANA perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions legals que li puguin correspondre en dret.

8. Modificació de l’Avís Legal:
Eventualment, aquestes Condicions d’Ús poden ser revisades amb la finalitat d’actualitzar els canvis en la legislació vigent, actualitzar els nostres procediments de recollida i ús de la informació, l’aparició de nous serveis o l’exclusió d’uns altres. Aquests canvis seran vigents a partir de la seva publicació a la web, per la qual cosa és important que revisis regularment aquestes Condicions d’Ús amb la finalitat de romandre informat sobre els canvis habidos.

9. Política de privadesa: protecció de les dades personals (Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679):

Les dades personals que es tracten en TURISMECOMUNITAT VALENCIANA procedeixen de:

• Formulari de Newsletter
Finalitat: Gestionar les dades pel va enviar de notícies per correu electrònic als subscriptors per mantenir-los informats sobre notícies i novetats de TURISME COMUNITAT VALENCIANA.
Legitimació: Consentiment de l’interessat
Conservació: Les dades s’emmagatzemaran mentre l’usuari no manifesti el seu dret de cancel·lació.
Comunicació: amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

TURISME COMUNITAT VALENCIANA utilitza les dades personals per a les finalitats anteriorment descrites. Així mateix, TURISME COMUNITATVALENCIANA es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’exercici d’aquests drets és personal i deu per tant ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-ho directament al responsable/titular dels fitxers: TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Es podrà exercir els drets d’Accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació i portabilitat a través de la següent adreça: Calle de la Democràcia 77, Torre 2 – Planta 3, 46018-València o comunicant-se a través de l’email turismecvmagazine@gva.es, en tots dos casos ha d’aportar la documentació que acrediti la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent). En qualsevol cas, es pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web.

TURISME COMUNITAT VALENCIANA adopta mesures d’índole tècnica, administrativa i organitzativa en els seus sistemes amb la finalitat de protegir la informació de caràcter personal, evitant la seva pèrdua, robatori, divulgació, alteració o ús no autoritzat.
Si tens alguna pregunta o dubte sobre aquesta Política de Privadesa, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de l’email turismecvmagazine@gva.es

10. Política de cookies: llegir