MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

CÓM COMPLIR ELS NOUS CRITERIS DE L’ESTATUT DE MUNICIPI TURÍSTIC

Els destins de la Comunitat poden sol·licitar la declaració com a municipis turístics segons el nou Estatut, aprovat en 2020 però modificat en 2021 per a facilitar el compliment dels requisits. Els municipis que adquireixen aquest Estatut obtenen fons habilitats específicament per la Generalitat per a aquests destins amb la finalitat que puguen atendre adequadament els turistes i visitants que reben.

Et comptem a continuació quins són els nous criteris segons la modificació del decret de 2020 (consulta-la ací) que regula l’Estatut de Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana(consulta’l ací).

A més, sempre pots visualitzar de nou el seminari en línia informatiu que Turisme Comunitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies van impartir el 3 de febrer de 2022.

QUINS MUNICIPIS PODEN SER RECONEGUTS COM A TURÍSTICS?

Poden ser reconeguts amb la condició de Municipi Turístic els destins que acrediten el compliment d’uns requisits concrets quant a població turística, places d’allotjament turístic, recursos turístics i importància del turisme en l’economia local.

Aquests requisits són diferents segons la categoria en la qual el municipi sol·licita ser reconegut. Existeixen 3 categories:

 • Municipi turístic d’excel·lència
 • Municipi turístic de rellevància
 • Municipi turístic de singularitat

La sol·licitud per a obtindre l’Estatut de Municipi Turístic l’ha d’iniciar sempre l’ajuntament interessat i Turisme Comunitat Valenciana disposa d’un termini de sis mesos per a resoldre.

En tots els casos s’ha de presentar la sol·licitud de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat o la web de Turisme Comunitat Valenciana i incloure la documentació acreditativa del compliment dels criteris i obligacions que t’expliquem a continuació.

Benicàssim, municipi turístic

Població turística

Municipi turístic d’excel·lència

Com a mínim, haurà de rebre en un any natural una població turística de 10.000 persones i a més complir determinats criteris que relacionen la quantitat de turistes amb la població local amb la finalitat que quede acreditat que els serveis municipals han d’atendre molta més població que la que tenen empadronada. Així per exemple, en les localitats de 5000 habitants o menys s’ha d’acreditar que reben 10 vegades més turistes que residents. Els municipis amb més de 5000 habitants hauran de complir aquest requisit però a més, en funció de la població resident que supere aqueixos primers 5000 habitants, s’ha de rebre una quantitat de turistes 5, 3, 2 o 1 vegades superior (veure els trams en l’article 6 de la modificació del decret)

València, municipi turístic

Municipi turístic de rellevància

Ha d’acreditar també que en un any natural rep almenys una població turística de 10.000 persones però els criteris que relacionen turistes i residents són menys exigents, només s’exigeix complir la meitat. Per exemple, en les localitats de 5000 habitants o menys s’ha d’acreditar que reben 5 vegades més turistes que residents.

Municipi turístic de singularitat

El criteri de població turística per a aconseguir la declaració com a municipi turístic de singularitat és el mateix que l’exigit per al municipi turístic de rellevància.

Per a saber què és o no població turística, cal remetre’s a la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat que determina que aquesta població són els turistes (persones que viatgen a un destí diferent del del seu entorn habitual amb qualsevol finalitat principal que no siga la de treballar en el lloc visitat) i visitants (persones que realitzen desplaçaments turístics sense pernoctar).La població resident serà la que determine el padró municipal.

Gandia, municipi turístic

Places d’allotjament

Municipi turístic d’excel·lència

Haurà de tindre com a mínim 1.000 places d’allotjament turístic reglat. Si el destí no aconsegueix aqueixa xifra, però té almenys 500 places, podrà complir el requisit si sumant les places en habitatges secundaris s’aconsegueix almenys la xifra de 1.500. Aquesta xifra ha de complir-se a 31 de desembre de l’any anterior a la sol·licitud.

Municipi turístic de rellevància

Ha de complir almenys el 50% de l’exigit al municipi d’excel·lència. És a dir, haurà de tindre com a mínim 500 places d’allotjament turístic reglat. Si el destí no aconsegueix aqueixa xifra, però té almenys 250 places, podrà complir el requisit si sumant les places en habitatges secundaris s’aconsegueix almenys la xifra de 750. Aquesta xifra ha de complir-se a 31 de desembre de l’any anterior a la sol·licitud.

Municipi turístic de singularitat

En aquest cas, hi ha diferents criteris segons siguen municipis xicotets o més grans.

Als de 5000 habitants o menys no se’ls exigeix un mínim de places d’allotjament encara que sí que tindre oferta d’allotjament reglat d’ús turístic.

Els municipis d’entre 5000 i 20000 habitants o menys han de tindre com a mínim 375 places d’allotjament i d’elles, almenys, 125 han de ser places reglades i la resta places en habitatges secundaris.

Els municipis de més de 20.000 habitants han de tindre com a mínim 500 places d’allotjament i d’elles, almenys, 200 han de ser places reglades i la resta poden ser places en habitatges secundaris.

A més d’aquests dos criteris, d’obligat compliment: població turística i places d’allotjament, el municipi interessat ha d’acreditar, de manera alternativa, o bé que té en el seu terme un recurs turístic de primer ordre, o bé que el turisme és la base de la seua economia.

Cullera, municipi turístic

Recursos turístics

Turisme Comunitat Valenciana crearà un Catàleg dels recursos turístics de primer ordre de la Comunitat. Però mentre no estiga elaborat, el municipi ha d’aportar documentació justificativa i sol·licitar que el seu recurs s’integre en aqueix futur catàleg. Si aquesta sol·licitud no és denegada, el criteri es considera compliment.

Importància econòmica del turisme

El municipi ha d’acreditar que el turisme influeix en l’economia local i genera ús de la mateixa forma que ho fa en tota la Comunitat Valenciana. Per a això, s’utilitzaran els indicadors de l’últim Estudi sobre impacte del turisme en l’economia i l’ocupació regional.

Així mateix el destí ha d’acreditar el compliment d’una sèrie d’obligacions per a poder obtindre la declaració. Unes obligacions que, a més, haurà de mantindre en el temps una vegada declarat com a municipi turístic. Aquestes obligacions les pot complir per si mateix o amb iniciatives conjuntes amb altres entitats supramunicipals o en mancomunitats.

Benidorm, municipi turístic

QUINES OBLIGACIONS HAURAN DE COMPLIR ELS MUNICIPIS PER A SER RECONEGUTS COM A TURÍSTICS?

El municipi que obtinga l’Estatut turístic assumeix els compromisos inclosos en el Codi Ètic del Turisme Valencià i ha de complir a més amb les següents obligacions:

 • Ha d’oferir informació turística veraç, habilitar punts d’informació en el marc de la Xarxa Tourist Info i portals web on també haurà d’incloure’s una bústia de queixes i suggeriments i un enllaç on poder presentar denúncies per oferta turística il·legal o publicitat enganyosa.
 • Ha de disposar d’identificació i senyalització adequada dels seus recursos turístics de primer ordre i treballar per la seua protecció i promoció.
 • Ha de comptar amb un pla de mesures per a la sostenibilitat i la qualitat del turisme i la qualificació del personal vinculat al sector.
 • Ha de treballar cap a la gestió com a destinació turística intel·ligent i aprofitar instruments com la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana
 • Ha de posar en marxa sistemes de qualitat com els que promou Turisme CV a través de Qualitur
  Ha de col·laborar amb mitjans municipals en les inspeccions contra l’intrusisme que realitza la Generalitat.
 • Ha d’habilitar un òrgan de participació pública integrat per l’administració local però també pels agents socials i econòmics implicats en el turisme.
 • Ha d’habilitar sistemes telemàtics que permeten també la participació dels ciutadans.

El Campello, municipi turístic

Tots els municipis declarats turístics han de comptar amb un pla turístic elaborat i aprovat però l’exigència en la seua execució és diferent, per als municipis de rellevància turística o els municipis turístics singulars no tenen per què haver iniciat la seua aplicació. Els municipis de rellevància han de tindre-ho aprovat i iniciar-ho en 6 mesos, mentre que els singulars han d’iniciar-ho en 1 any des de la seua aprovació.

En tots els casos, cada any els municipis turístics hauran d’enviar a Turisme Comunitat Valenciana un informe de seguiment sobre el compliment d’aquestes obligacions.

Dénia, municipi turístic

QUINS BENEFICIS TÉ SER MUNICIPI TURÍSTIC?

Les localitats reconegudes com a turístiques per aquest estatut tindran finançament especial per a compensar l’esforç econòmic que suposa atendre la població turística que reben.

L’Estatut preveu tres possibilitats:

 • Vies de finançament específiques per a compensar l’esforç financer motivat per l’activitat turística, tant en serveis com en infraestructures
 • Finançament específic mitjançant convenis concrets
 • Assignacions del Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.

Calpe, municipi turístic

QUÈ HAN DE FER ELS AJUNTAMENTS QUE JA EREN MUNICIPIS TURÍSTICS?

Els destins que comptaven amb la declaració de municipi turístic segons la Llei de Turisme de la Comunitat Valenciana de l’any 1998 tenen fins al 18 de desembre de 2022 per a acreditar davant Turisme la seua adaptació als nous criteris i obligacions.

Els destins reconeguts com a municipis turístics segons el nou Estatut aprovat en 2020 són directament reconeguts dins de la categoria de Municipis Turístics d’Excel·lència sense necessitat de fer cap tràmit.