NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ADAPTACIÓ DEL BO VIATGE CV A la NOVA NORMATIVA SANITÀRIA PER LA COVID19

Turisme Comunitat Valenciana emet una nota informativa per a informar els beneficiaris del Bo Viatge CV i les empreses adherides a aquest programa sobre els condicionants que s’han de complir seguint la nova normativa sanitària per la COVID19. Aquestes són les condicions:

Després de l’entrada en vigor de la RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i del DECRET 14/2020, de 25 d’octubre, del president de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com del que s’estableix en el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, es fa necessari incidir en els condicionants que per a les persones usuàries del Programa Bo Viatge CV té la citada normativa en relació amb les condicions d’ús i gaudi per aquestes dels serveis turístics objecte de l’esmentat programa d’incentius a la realització de viatges turístics per la Comunitat Valenciana.

Els condicionants, aplicables tant als establiments d’allotjament turístic i agències de viatges adherits al Programa com a les persones beneficiàries d’aquest, són els següents:

1. En una unitat allotjativa objecte de bonificació podrà allotjar-se, si així ho permet la normativa turística sectorial d’aplicació, un màxim de 6 persones llevat que es tracte de convivents, podent en aquest supòsit arribar a aconseguir el màxim de capacitat autoritzat per l’administració turística per a aquesta unitat allotjativa.

2. De la mateixa forma, no podran prestar-se serveis turístics bonificats que abasten a més de sis persones usuàries de manera simultània, llevat que es tracte de convivents. En qualsevol cas, la persona beneficiària de la subvenció del Programa Bo Viatge CV haurà de formar part d’aquest col·lectiu.

3. Si s’haguera realitzat ja alguna reserva de serveis objecte de bonificació que implicara incomplir el que s’estableix en els punts 1 i/o 2 anteriors, aquesta haurà de ser modificada i ajustada al que  s’estableix així en aquests.

4. Els canvis quant al nombre de persones que integren la unitat allotjativa així com al gaudi de la resta de serveis objecte de subvenció no serà necessari que l’allotjament o agència de viatges contractada el facen en la plataforma de gestió del Programa Bo Viatge CV, sinó que AQUEST HA DE REALITZAR-SE DIRECTAMENT EN LA FASE DE JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA ATORGADA al beneficiari i usuari del Bo Viatge.

5. Qualsevol altre tipus de canvi en reserves i/o cancel·lació d’aquestes quedarà subjecte a allò que s’estableix sobre aquest tema en l’apartat Huité de la Instrucció de 19 d’octubre de 2020, de desenvolupament i aplicació del Decret 156/2020, de 16 d’octubre, del Consell, pel qual s’aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa de les ajudes del Programa Bo Viatge Comunitat Valenciana.

Referent a això cal assenyalar que la RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 estableix en el seu punt 2, apartat 2, que es mantenen les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establides en l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, segons redacció donada per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell i la Resolució de 24 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dóna nova redacció a determinades mesures recollides en la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

En conseqüència, les persones usuàries del Programa Bo Viatge CV podran realitzar l’estada contractada en l’allotjament turístic triat així com l’ús de la resta de serveis turístics contractats objecte de bonificació com que no està limitada aquesta activitat, devent en qualsevol cas atendre les condicions abans exposades en aplicació de la RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2020 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, el DECRET 14/2020, de 25 d’octubre, del president de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i el que s’estableix en el Reial decret 926/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.