MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

NOU DECRET PER A REGULAR LES INSPECCIONS EN TURISME

Ja està en vigor el nou decret de disciplina turística de la Comunitat Valenciana que regularà a partir d’ara les inspeccions en el sector amb la finalitat que es complisca la normativa vigent.

Sancions de fins a 600.000 euros

El decret preveu sancions que es divideixen en trams: fins a 12.000 euros, fins a 100.000 euros i fins a 300.000 euros i fins a 600.000 euros segons la gravetat de la infracció i l’òrgan competent per a imposar la multa. Són els serveis territorials de turisme en cada província els encarregats d’obrir i resoldre expedients sancionadors però depenent de l’àmbit geogràfic o la gravetat també el director general de turisme o el secretari autonòmic pot iniciar un procediment o imposar una sanció.

Pla anual d’Inspecció Turística

Cada any la direcció general de turisme haurà d’elaborar i publicar el Pla General d’Inspecció on s’indicaran els objectius de l’acció dels inspectors en aqueix any, els establiments que s’inspeccionaran i el seu àmbit geogràfic i temporal. Aquests plans sempre s’elaboraran tenint en compte els principis del Codi Ètic del Turisme Valencià i la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat (art. 5).

Per a la redacció d’aquest pla anual es tindran en compte els suggeriments i aportacions de les parts implicades en el sector. De fet, la direcció general de Turisme habilitarà una canal de comunicació en línia per a rebre aqueixes propostes per part d’empreses turístiques registrades, organitzacions, sindicats, Cambres de Comerç, Ajuntaments i Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

A més, aquest document inclourà plans especials si es detecta una especial necessitat en un determinat sector turístic, en una zona concreta o temporada en particular.

Fomentar la qualitat, evitar l’intrusisme i la discriminació laboral de la dona

Els objectius del Pla d’Inspecció Turística, en tot cas, seran:

– Elevar la qualitat de l’oferta turística
– Assessorar el sector sobre la normativa
– Eliminar el frau i l’intrusisme
– Vetlar pels drets dels treballadors del sector i de les persones usuàries dels serveis turístics
– Impulsar el coneixement i, en el seu cas, el compliment de les mesures que les administracions prenguen per a acabar amb la disparitat salarial, la segregació vertical i la precarietat laboral que pogueren afectar de manera especial a les dones en el sector turístic

Aquest decret desenvolupa la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, que contempla la disciplina turística, la inspecció i la potestat sancionadora per a una adequada ordenació del sector turístic que evite el frau i l’intrusisme i vetle pels drets dels usuaris dels serveis turístics.

Temas enlazados | |||