MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

QUINES OBLIGACIONS I DRETS TINDRAN ELS MUNICIPIS TURÍSTICS

Ja es pot consultar el projecte de decret del Consell que aprovarà el futur Estatut del Municipi Turístic en la web de Turisme Comunitat Valenciana. El document està obert a al·legacions des de la seua publicació en el DOGV però et contem a continuació com es podrà sol·licitar aquest reconeixement i quins criteris, obligacions i drets contempla el projecte en aquest moment.

Quins municipis podran ser reconeguts com a turístics?

Només podran obtindre el reconeixement com a municipi turístic les destinacions que tinga en el seu terme municipal un recurs turístic de primer ordre, és a dir, que estiga en el Catàleg corresponent que elabora Turisme Comunitat Valenciana.

Però, a més, el municipi haurà d’acreditar dos dels tres criteris següents:

Població:

Com a mínim, haurà de tindre una població turística de 10.000 persones. A partir d’ací s’estableixen uns criteris que relacionen la quantitat de turistes amb la població local amb la finalitat que quede acreditat que els serveis municipals han d’atendre molta més població que la que tenen empadronada. Així per exemple, en les localitats de 5000 habitants o menys s’ha d’acreditar que reben 10 vegades més turistes que residents. Els municipis que superen els 5000 habitants hauran de complir aquest requisit però a més calcular que la quantitat de turistes que reben és 5 vegades (en el cas que no superen els 50.000 habitants), 3 vegades ( per a municipis de 50000 a 100000 habitants) o 2 vegades (en localitats de 100.000 a mig milió d’habitants) superior a la població resident. Si el municipi supera el mig milió d’habitants, ha d’acreditar que rep com a mínim la mateixa quantitat de turistes que veïns resideixen en ell.

Places d’allotjament:

Haurà de tindre com a mínim 1000 places d’allotjament turístic reglat o 1500 si es compten també les segones residències.

Criteri econòmic:

Haurà d’acreditar que el turisme suposa la base de l’economia municipal tenint en compte la generació d’ocupació, la influència sobre el PIB o l’aportació a les arques municipals.

Quins beneficis té ser municipi turístic?

Les localitats reconegudes com a turístiques per aquest estatut tindran finançament especial per a compensar l’esforç econòmic que suposa atendre la població turística que reben.

El projecte d’Estatut preveu dues possibilitats:

  • Tindran atenció preferent en les línies de foment econòmic de la Generalitat, les polítiques d’infraestructures o activitats de promoció.
  • Tindran vies de finançament específiques mitjançant convenis concrets i dins del Fons Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.

Playa de la Concha en Oropesa

Quines obligacions hauran de complir els municipis reconeguts com a turístics?

Els municipis que obtinguen l’Estatut turístic assumeixen els compromisos inclosos en el Codi Ètic del Turisme Valenciana i han de complir a més amb les següents obligacions:

  • Ha d’oferir informació turística veraç, habilitar punts d’informació en el marc de la Xarxa Tourist Info i portals web on també haurà d’incloure’s una bústia de queixes i suggeriments i un enllaç on poder presentar denúncies per oferta turística il·legal o publicitat enganyosa.
  • Ha de disposar d’identificació i senyalització adequada dels seus recursos turístics de primer ordre i treballar per la seua protecció i promoció.
  • Ha de comptar amb un pla de mesures per a la sostenibilitat i la qualitat del turisme i la qualificació del personal vinculat al sector.
  • Ha de treballar cap a la gestió com a destinació turística intel·ligent.
  • Ha de col·laborar amb mitjans municipals en les inspeccions contra l’intrusisme que realitza la Generalitat.
  • Ha d’habilitar òrgans i sistemes telemàtics que permeten la participació dels agents socials i econòmics i els ciutadans.

En tots els casos, cada any els municipis turístics hauran d’enviar a Turisme Comunitat Valenciana un informe de seguiment sobre el compliment d’aquestes obligacions.

Com sol·licitar la declaració de municipi turístic?

La sol·licitud l’ha d’iniciar sempre l’ajuntament interessat. En tots els casos es presentarà de forma telemàtica a través de la web de Turisme Comunitat Valenciana o la seu electrònica de la Generalitat. La sol·licitud haurà d’incloure la documentació acreditativa del compliment dels criteris i obligacions.

Turisme Comunitat Valenciana verificarà la documentació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies emetrà el seu informe. *Turisme comunicarà el reconeixement en un termini de 6 mesos.
Cullera

Què han de fer els ajuntaments que ja són municipis turístics?

A partir de l’entrada en vigor del nou decret d’Estatut de municipi turístic, les destinacions que ara compten amb aquesta declaració en virtut de la llei de turisme de 1998 tindran un any per a acreditar davant *Turisme la seua adaptació als nous criteris i obligacions.

El nou Estatut respon a la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, aprovada en 2018, que reconeix el caràcter turístic de tots els municipis perquè es considera a tota la Comunitat Valenciana com a destinació turística. Ara, el nou estatut regularà quines localitats tindran a més un reconeixement com a municipis turístics perquè necessiten afrontar una despesa superior per a atendre els fluxos de turistes.

El projecte de Decret ara en informació publica ha sigut elaborat per *Turisme Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.