MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

TOT EL QUE ELS PROPIETARIS D’HABITATGES TURÍSTICS HAN DE SABER

L’economia col·laborativa ha dut aparellat un auge dels habitatges d’ús turístic.

El Consell General d’Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana ha editat la Guia de l’Habitatge d’Ús Turístic per a Propietaris en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana. Es tracta d’un document que resulta molt útil per a conéixer les obligacions i drets dels propietaris i per a saber què és i què no és habitatge d’ús turístic segons el reglament del Consell que regula els habitatges turístics.

La guia incorpora també el règim sancionador als propietaris cedents i va dirigida principalment a aquells que les lloguen sense la intermediació d’empreses gestores.

QUÈ ÉS UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

En la Comunitat Valenciana es consideren habitatges d’ús turístic els immobles que complisquen els següents requisits: immobles complets, qualsevol que siga la seua tipologia, que compten amb l’informe municipal que permeta aquest ús turístic, l’ús del qual se cedisca mitjançant preu, amb habitualitat, en condicions d’immediata disponibilitat i amb finalitats turístics, vacacionals o d’oci.

No són habitatges d’ús turístic, i per tant estan fora del reglament regulador, els habitatges que s’arrenden per temporada i els establiments denominats hotel-apartament i hotel-apartament-residencia. Tampoc ho són les unitats o mòduls tipus cabanya, bungaló o ‘mobil-home’ que s’instal·len en campaments de turisme.

Viviendas Turísticas en València

VULL LLOGAR A TURISTES EL MEU HABITATGE, QUINES OBLIGACIONS HE DE COMPLIR?

  • Registre en Turisme Comunitat Valenciana
  • Publicitat
  • Control de viatgers
  • Compliment de les normes de la Comunitat de Veïns
  • Protecció de Dades Personals

1. Registre

El propietari ha d’inscriure l’habitatge d’ús turístic en el Registre de Turisme Comunitat Valenciana. Pot fer-ho per Internet o de manera presencial en els Serveis Territorials Provincials de Turisme.

A més també és possible tramitar-ho en oficines de Correus o davant els òrgans corresponents de l’Estat o ambaixades i consolats.

Abans d’iniciar l’activitat, el propietari ha d’assessorar-se sobre la normativa en el seu municipi concret i en tot cas obtindre el preceptiu informe municipal de compatibilitat urbanística per a l’ús turístic.

L’interessat necessitarà aportar:

• Comunicació que destinarà l’habitatge a ús turístic
• Característiques de la mateixa
• Declaració responsable de requisits necessaris
• Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica
• Documentació sobre l’habitatge
• Número de referència cadastral
• Informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta el seu ús com a habitatge turístic.
• Codi Segur de Verificació (CSV), un número que apareix en l’informe anterior i que garanteix l’autenticitat dels documents electrònics

2. Publicitat

El propietari ha de garantir que la publicitat, oferta i gestió de l’habitatge és veraç i objectiva. Ha de proporcionar al client informació suficient sobre les característiques, condicions d’ús i les prestacions dels serveis contractats.

Sempre ha d’incloure el número de registre de l’habitatge i la seua categoria. Aquest requisit es vigila especialment en les ofertes en línia i, en aquests casos, les plataformes de comercialització són, a més, responsables solidàries de la veracitat de les dades.

És obligatori exhibir de forma visible els distintius identificatius d’habitatge turístic, que són estàndard i es poden descarregar ací.

3. Control de viatgers

Cal tindre en compte que s’ha de posar a la disposició dels clients fulles de reclamacions per al que s’ha d’emplenar aquest document. També hauran d’exhibir aquest cartell per a anunciar que disposen d’aqueixes fulles de reclamacions.

El propietari ha de tindre també un llibre de registre de viatgers i un comunicat de les entrades que ha de presentar a la Policia i la Guàrdia Civil i conservar durant 3 anys. Els comunicats s’han de presentar en les 24 hores següents al començament de l’allotjament de manera presencial en comissaria, per fax o en els següents enllaços: Guàrdia Civil, Policia Nacional 1 o Policia Nacional 2.

Viviendas en València

Viviendas en València

4. Compliment de les Normes de la Comunitat de Veïns

Abans d’iniciar l’activitat serà essencial comprovar que les normes de la Comunitat de Veïns, i en particular els Estatuts, no prohibeixen o limiten les cessions dels apartaments amb finalitats turístics. En el preu de l’habitatge queda inclòs l’ús de les zones comunes i accessoris dels immobles, sobre les quals el propietari haurà d’informar els viatgers.

El propietari de l’habitatge pot ser responsable enfront de la Comunitat tant de les infraccions que ell mateix puga cometre directament com d’aquelles que pogueren cometre els usuaris del seu habitatge. Per tant, té una especial obligació de vigilància de les conductes d’aqueixos usuaris i de diligència pel que fa a advertiments o prevencions als usuaris infractors.

Els Col·legis d’Administradors de finques tenen serveis de mediació tant per a València-Castelló com per a Alacant.
A més, abans d’iniciar l’activitat, el propietari ha d’assessorar-se sobre la normativa en el seu municipi concret i en tot cas obtindre el preceptiu informe municipal de compatibilitat urbanística per a aquest ús.

5. Protecció de Dades personals

S’ha de tindre en compte que les dades personals recaptades estiguen protegides i tractades legalment. S’ha d’informar el viatger de l’ús legal d’aqueixes dades, del temps que es conservaran i del seu dret per a rectificar, limitar o suprimir aqueixa informació personal.

QÚE DRETS TINC COM A PROPIETARI DE L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

  • Preu
  • Reserva
  • Anul·lació de contracte

1. Preu

Els propietaris tenen dret a percebre un preu per la cessió de l’habitatge d’ús turístic. Aquests preus han d’ajustar-se al mercat i adequar-se a la qualitat dels béns i serveis i han de comprendre les reparacions i subministraments necessaris per a la utilització de l’habitatge conformement a la seua destinació.

Els preus hauran de gaudir de la màxima publicitat i figurar en llocs de fàcil localització i lectura. La pràctica habitual és el pagament abans del lliurament de claus. El pagament s’efectuarà en el mateix establiment i en el moment en què es presente al cobrament la factura.

Puerta de apartamentos turísticos en València

2. Reserva

El propietari podrà exigir un depòsit no superior a 250 euros, que es reintegrarà una vegada desocupada l’habitatge.

En cas d’anul·lació de la reserva per part del client, l’import que haurà de satisfer al propietari oscil·larà entre el 10 i el 100% de la quantia, depenent del temps d’antelació amb que s’anul·le. Si és el propietari qui anul·la la reserva, el client podrà optar entre ocupar un altre habitatge d’igual o superior categoria o sol·licitar una indemnització pel doble de la quantitat anticipada. Si l’habitatge no és ocupada en el termini convingut, el client perdrà la reserva i la bestreta.

3. Anul·lació de contracte

Si l’habitatge és ocupat per més persones de les que permet la mateixa, se cedeix a tercers l’ús o es duen a terme activitats que entren en contradicció amb els usos de convivència, higiene i ordre públic habituals o que impedisca el descans d’altres usuaris de l’immoble, el propietari podrà resoldre el contracte.

PUC SER SANCIONAT?

El propietari pot rebre sanció per infraccions lleus, greus i molt greus.

Lleus

• Incompliment d’exhibir el distintiu corresponent
• Incorrecció en el tracte als clients
• Deficiències en la neteja i el funcionament de locals i mobiliari
• No conservar còpia de les factures
• No publicitar l’existència de fulles de reclamacions

Greus

• Publicitat enganyosa
• Mancada de documentació que exigeix la normativa
• Incompliment de contracte o de reserves
• Cobrament de preus superiors als publicitats
• Negativa a emetre factures
• Obstrucció a la labor d’inspecció

Molt greus

• Exercir l’activitat sense donar-se d’alta
• Falsedat, omissió o inexactitud en una declaració responsable
• No reunir els requisits essencials establits en la normativa vigent
• Incomplir la normativa de prevenció d’incendis
• Incomplir les obligacions de publicitat i comunicació