AJUDES DE FINS A 75.000 EUROS PER A EMPRESES TURÍSTIQUES

L’especialització de l’oferta turística sobre la base de productes segmentats com el turisme cultural, turisme rural o turisme actiu serà rellevant en la concessió en 2020 de les ajudes de Turisme Comunitat Valenciana a empreses, associacions, federacions i fundacions que desenvolupen projectes d’interés turístic.

Les empreses adherides a l’estratègia CreaTurisme de Turisme CV són les destinatàries d’un dels programes, el de màrqueting turístic. Igualment només els festivals adherits a les marques Mediterranew Musix i Mediterranew Fest podran obtindre subvenció. Et contem per què i com sol·licitar a partir del pròxim 15 de gener totes les ajudes.
Ayudas de Turisme Comunitat Valenciana a Empresas 2020

Qui les pot sol.licitar?

Aquestes ajudes les poden sol·licitar empreses turístiques que estiguen en el registre de Turisme Comunitat Valenciana, federacions, fundacions, associacions i empreses organitzadores d’activitats esportives, musicals i culturals d’interés turístic i associacions així com empreses que treballen en el màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana sota l’estratègia CreaTurisme.

Quants diners suposa obtindre una ajuda?

El pressupost global destinat a les ajudes de Turisme per a projectes empresarials turístics és de 2.610.000 euros. La quantia de cada ajuda depén del programa al qual s’opte però hi ha límits màxims que van des dels 15.000 euros fins als 75.000 euros. En tot cas, només es pot presentar una sol·licitud per programa i l’import màxim d’ajuda global per beneficiari no podrà superar els 100.000 euros.

Quins projectes poden resultar beneficiaris?

Aquesta convocatòria estableix 4 línies d’ajudes diferents:

PROGRAMA 1: Foment de la Competitivitat Empresarial, dotat amb 880.000 d’euros

A aquestes ajudes només es poden presentar les empreses turístiques i van dirigides a impulsar la desestacionalització i millorar l’accessibilitat o la sostenibilitat, com l’ús d’energies renovables, la racionalització del consum de recursos, etc o l’execució d’inversions per a impulsar projectes de productes turístics especialitzats. En aquest cas, els projectes a subvencionar han d’ajustar-se a l’estratègia Creaturisme de Turisme Comunitat Valenciana que impulsa oferta turística englobada en els productes Mediterrani Cultural, Mediterrani Natural i Rural i Mediterrani Actiu i Esportiu. En aquest programa, l’import de la subvenció no superarà els 40.000 euros per empresa.

PROGRAMA 2: Suport a activitats esportives i culturals d’impacte turístic internacional, que està dotat amb 400.000 euros.

En aquest cas, poden sol·licitar subvencions empreses, associacions, federacions o fundacions que organitzen aquest tipus d’activitats i les ajudes aniran destinades a finançar la promoció i difusió dels esdeveniments en mercats nacionals i internacionals sempre que aquesta publicitat estiga vinculada a la promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana. En aquest programa, els projectes podran rebre fins a 40.000 euros o fins a 60.000 euros si aquests tenen lloc en les 3 províncies de la Comunitat Valenciana.

PROGRAMA 3: Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana, que està dotat amb 620.000 euros.

A aquest programa es poden presentar associacions i empreses però en el cas de ser una empresa és requisit imprescindible estar adherida a l’estratègia Creaturisme de Turisme Comunitat Valenciana i estar promocionant i comercialitzant productes turístics. En aquest cas, les ajudes van destinades a impulsar noves experiències turístiques que contribuïsquen a la desestacionalització i serviran per a finançar campanyes de publicitat, accions de difusió, assistència a fires o fins i tot contractació d’un gerent, en el cas d’associacions, que s’encarregue de crear i promocionar el producte turístic. Aquest gerent haurà de participar en els grups de treball de Creaturisme. Si el projecte sol·licita ajuda per a aquesta contractació la subvenció pot arribar als 25.000 euros, si no, el màxim serà de 15.000 euros.

PROGRAMA 4: Impuls a les activitats musicals d’impacte turístic, que està dotat amb 710.000 euros.

En aquest cas, només es poden presentar les empreses organitzadores d’esdeveniments musicals que estiguen adherides al programa Mediterranew Musix i Mediterranew Fest abans del 14 de febrer i les ajudes aniran dirigides a finançar la publicitat i organització d’aquests esdeveniments que han de suposar un producte turístic singular i desestacionalizador. L’ajuda per a cada beneficiari pot arribar fins als 75.000 euros.

En tot cas les accions per a les quals es demana subvenció no poden haver-se iniciat abans del dia 1 de gener de 2020 i hauran d’estar finalitzades durant l’any encara que podran contemplar-se projectes que es plantegen per a 2020 i 2021 en el cas del programa 1 sempre que la inversió a realitzar siga superior a 70.000 euros.

Com es valoren els projectes?

Les ajudes de Turisme CV s’atorguen en funció de la puntuació que s’assigna a cada projecte, amb un màxim de 20 punts. Els criteris d’interés turístic i grau de desenvolupament del projecte són els més valorats amb fins a 8 punts. Cada programa valora uns criteris turístics diferents però en general es valora la contribució a la desestacionalització, la segmentació de l’oferta i la sostenibilitat. Es dóna també especial importància a la vertebració del territori i per tant el nombre d’habitants on es realitze el projecte, valorant-se amb un màxim de 3 punts.  Es valora també l’adhesió al Codi Ètic del Turisme Valencià i l’obtenció de certificats de qualitat turística com la marca Q i la participació en SICTED  També es poden obtindre fins a 2 punts si es disposa de mesures d’igualtat i integració, millora social, ambiental o econòmica.

Com es poden sol·licitar?

La sol·licitud de les ajudes s’ha de realitzar de manera electrònica en els següents enllaços, que estaran actualitzats i actius només a partir del 15 de gener:

PROGRAMA 1: Foment de la competitivitat empresarial

Sol·licitar ajuda del Programa 1: Foment de la competitivitat empresarial

PROGRAMA 2: Suport a activitats esportives i culturals d’impacte turístic internacional

Sol·licitar ajuda del Programa 2: Suport a activitats esportives i culturals d’impacte turístic internacional

PROGRAMA 3: Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana

Sol·licitar ajuda del Programa 3: Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana

PROGRAMA 4: Impuls a les activitats musicals d’impacte turístic

Sol·licitar ajuda del Programa 4: Impuls a les activitats musicals d’impacte turístic

En cada sol·licitud s’han d’entregar els formularis i informes corresponents on es descriga el projecte, la seua necessitat i el seu calendari d’execució a més d’un pressupost detallat de la despesa a realitzar, entre una altra documentació. De totes maneres, si Turisme CV examina la documentació i detectaren que no es compleixen els requisits exigits, li ho notificarà al sol·licitant, qui tindrà 10 dies hàbils per a esmenar-lo.

Quan es publica la concessió de les ajudes?

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de les ajudes és de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria d’ajudes en el DOGV, per tant, si no es produeix cap suspensió, la notificació ha de produir-se a la fi de juny de 2020.

Si encara et queda algun dubte, pots assistir a les jornades informatives que organitza al gener Turisme Comunitat Valenciana on podràs ampliar la informació i sol·licitar aclariments.

Informa’t en Turisme CV Magazine sobre les jornades previstes a Alacant, València i Castelló.